นำหลักฐานที่ดิน ส.ป.ก. ไปแก้ไขหลายปี ยังไม่ได้คืน

กรณีนำหลักฐาน ส.ป.ก. ไปแก้ไขหลายปี ยังไม่ได้คืน อาจเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

 • เจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ
 • เจ้าหน้าที่ส.ป.ก. ต้องการตรวจสอบหลักฐานเพิ่มเติม
 • ที่ดินดังกล่าวมีปัญหาทางกฎหมาย เช่น ทับซ้อนกับที่ดินสาธารณะ หรืออยู่ในเขตป่าสงวน

หากท่านนำหลักฐาน ส.ป.ก. ไปแก้ไขแล้วหลายปี ยังไม่ได้คืน ท่านสามารถดำเนินการดังนี้

 1. ติดต่อสำนักงานส.ป.ก. ที่ดำเนินการแก้ไขเอกสาร เพื่อสอบถามความคืบหน้า
 2. หากเจ้าหน้าที่ส.ป.ก. แจ้งว่าต้องการตรวจสอบหลักฐานเพิ่มเติม ท่านสามารถให้หลักฐานเพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่ส.ป.ก. ได้เลย
 3. หากที่ดินของท่านมีปัญหาทางกฎหมาย ท่านสามารถปรึกษาทนายความเพื่อดำเนินการแก้ไข

หากท่านพบว่าเจ้าหน้าที่ส.ป.ก. ดำเนินการล่าช้า หรือมีพฤติการณ์ที่ไม่โปร่งใส ท่านสามารถร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) หรือสำนักงานตรวจสอบภายในของสำนักงานส.ป.ก.

สำหรับขั้นตอนในการร้องเรียนไปยังป.ป.ช. มีดังนี้

 1. รวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารสิทธิ์ที่ดิน หลักฐานการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ส.ป.ก. เป็นต้น
 2. ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อป.ป.ช. โดยสามารถยื่นด้วยตนเองที่สำนักงานป.ป.ช. หรือส่งทางไปรษณีย์
 3. ป.ป.ช. จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และแจ้งผลการตรวจสอบให้ท่านทราบ

สำหรับขั้นตอนในการร้องเรียนไปยังสำนักงานตรวจสอบภายในของสำนักงานส.ป.ก. มีดังนี้

 1. รวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารสิทธิ์ที่ดิน หลักฐานการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ส.ป.ก. เป็นต้น
 2. ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อสำนักงานตรวจสอบภายในของสำนักงานส.ป.ก.
 3. สำนักงานตรวจสอบภายในของสำนักงานส.ป.ก. จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และแจ้งผลการตรวจสอบให้ท่านทราบ
Share on: