น้องชายฟ้องขับไล่ออกจากบ้าน

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 08:27 pm

กฎหมายที่น้องชายสามารถฟ้องขับไล่คุณออกจากบ้านได้ ได้แก่

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 520 วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “เจ้าของอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิขับไล่บุคคลใด ๆ ก็ตามซึ่งอยู่ในอสังหาริมทรัพย์นั้นโดยไม่มีสิทธิอยู่”
  • พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย พ.ศ. 2542 มาตรา 16 วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “ผู้ให้เช่ามีสิทธิไล่ผู้เช่าออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่เช่าได้ในกรณีดังต่อไปนี้ (1) ผู้เช่าผิดสัญญาเช่า”

หากน้องชายฟ้องคุณออกจากบ้าน คุณจะต้องต่อสู้คดีในศาล โดยคุณอาจอ้างว่า

  • คุณมีสิทธิอยู่อาศัยในบ้านหลังนั้นตามสิทธิครอบครอง
  • คุณไม่ได้ผิดสัญญาเช่า
  • คุณมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถออกจากบ้านหลังนั้นได้
Share on: