น้องปิดทางเข้า-ออกบ้าน

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 08:28 pm

หากน้องปิดทางเข้า-ออกบ้าน

เป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 18 วรรคหนึ่ง, มาตรา 24 วรรคหนึ่ง และมาตรา 25 วรรคหนึ่ง เจ้าของบ้านสามารถแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานตำรวจได้

พระราชบัญญัติอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 18 วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “เจ้าของอาคาร หรือผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ใช้เป็นที่ก่อสร้างอาคาร หรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ใช้เป็นที่ก่อสร้างอาคาร มีหน้าที่รักษาให้อาคารอยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย”

มาตรา 24 วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “เจ้าของอาคาร หรือผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ใช้เป็นที่ก่อสร้างอาคาร หรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ใช้เป็นที่ก่อสร้างอาคาร มีหน้าที่จัดการให้ทางเข้าออกของอาคารสะดวก ปลอดภัย และไม่เป็นอันตราย”

มาตรา 25 วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “เจ้าของอาคาร หรือผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ใช้เป็นที่ก่อสร้างอาคาร หรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ใช้เป็นที่ก่อสร้างอาคาร มีหน้าที่รักษาให้อาคารหรือที่ดินที่ใช้เป็นที่ก่อสร้างอาคารอยู่ในสภาพเรียบร้อยและสะอาด”

นอกจากนี้ การปิดทางเข้า-ออกบ้าน ยังอาจเข้าข่ายความผิดฐานทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 397 อีกด้วย

Share on: