น้องสาวเอาที่ดินมรดกไปขายโดยไม่แบ่ง

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 09:14 pm

ที่ดินมรดกเป็นทรัพย์สินที่ตกทอดไปยังทายาทโดยธรรมตามลำดับ

ในกรณีที่ไม่มีพินัยกรรมกำหนดผู้รับมรดก ทายาทโดยธรรมจะมีสิทธิในที่ดินมรดกเท่าเทียมกัน ในกรณีที่มีพินัยกรรมกำหนดผู้รับมรดก ทายาทโดยธรรมจะไม่มีสิทธิในที่ดินมรดก แต่จะได้รับเงินมรดกแทน

กรณีที่น้องสาวเอาที่ดินมรดกไปขายโดยไม่แบ่ง ถือว่าน้องสาวทำผิดกฎหมาย เนื่องจากน้องสาวไม่มีสิทธิในการขายที่ดินมรดกโดยลำพัง ทายาทโดยธรรมคนอื่น ๆ ย่อมมีสิทธิฟ้องร้องเรียกคืนที่ดินมรดกได้

ทายาทโดยธรรมที่ประสงค์จะฟ้องร้องเรียกคืนที่ดินมรดก จะต้องดำเนินการดังนี้

  1. ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งเพื่อขอให้ศาลสั่งให้น้องสาวคืนที่ดินมรดก
  2. แนบสำเนาทะเบียนราษฎร์ของทายาทโดยธรรมทุกคน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาโฉนดที่ดิน และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. ชำระค่าธรรมเนียมศาล

เมื่อศาลรับคำร้องแล้ว ศาลจะนัดหมายไต่สวนมูลฟ้อง หากศาลเห็นว่ามีมูลฟ้อง ศาลจะนัดหมายสืบพยานเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง ในกรณีที่ศาลพิพากษาให้น้องสาวคืนที่ดินมรดก ศาลจะสั่งให้น้องสาวคืนที่ดินมรดกให้แก่ทายาทโดยธรรมภายในกำหนดเวลา ในกรณีที่น้องสาวไม่คืนที่ดินมรดก ทายาทโดยธรรมสามารถบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลได้

การฟ้องร้องเรียกคืนที่ดินมรดกเป็นกระบวนการทางกฎหมายที่ใช้เวลานานและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม ทายาทโดยธรรมจำเป็นต้องดำเนินการฟ้องร้องเพื่อปกป้องสิทธิของตนในที่ดินมรดก

Share on: