น้าชายพิการ ยังไม่เคยทำบัตรประชาชน

กรณีน้าชายเคยแจ้งเกิดแล้ว แต่ยังไม่เคยทำบัตรประชาชน สามารถทำได้ ดังนี้

 1. เตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
  • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
  • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง (กรณีไม่ใช่เจ้าบ้านให้นำบัตรของเจ้าของบ้านด้วย)
  • สำเนาสูติบัตรของน้าชาย (ถ้ามี)
  • รูปถ่ายของน้าชาย 1 รูป (กรณีอายุเกิน 7 ปีบริบูรณ์)
  • หนังสือรับรองจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย (กรณีน้าชายเป็นผู้เยาว์)
 2. ยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ณ สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นที่น้าชายมีภูมิลำเนาในปัจจุบัน
 3. นายทะเบียนตรวจสอบเอกสารหลักฐานและสอบสวนผู้แจ้ง บิดา มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย (กรณีน้าชายเป็นผู้เยาว์)
 4. นายทะเบียนนำเสนอนายอำเภอแห่งท้องที่พิจารณาอนุมัติออกบัตรประจำตัวประชาชน
 5. น้าชายจะได้รับบัตรประจำตัวประชาชนภายใน 7 วันทำการ

หากน้าชายไม่มีเอกสารหลักฐานใดๆ เลย ก็สามารถขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านและขอทำบัตรประชาชนได้ โดยให้น้าชายไปยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ณ สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นที่น้าชายมีภูมิลำเนาในปัจจุบัน พร้อมพยานบุคคลที่รู้ประวัติน้าชายเป็นอย่างดี อย่างน้อย 2 คน หากมีหลักฐานทางราชการอื่นใดมาแสดงเป็นหลักฐานก็ให้นำมาแสดงต่อนายทะเบียนด้วย

Share on: