บทบาทและหน้าที่ผู้จัดการมรดก

ผู้จัดการมรดกเป็นบุคคลที่มีหน้าที่จัดการมรดกของบุคคลที่ถึงแก่กรรม โดยอาจได้รับแต่งตั้งจากพินัยกรรม หรือศาลมีคำสั่งตั้ง

บทบาทของผู้จัดการมรดก ดังนี้

  • เป็นผู้แทนของทายาท ในการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินมรดก เช่น การชำระหนี้สินของเจ้ามรดก การแบ่งปันมรดก เป็นต้น
  • เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของทายาท โดยต้องดำเนินการจัดการมรดกอย่างรอบคอบและสุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของทายาท

หน้าที่ของผู้จัดการมรดก ดังนี้

  • รวบรวมทรัพย์มรดก โดยต้องตรวจสอบทรัพย์สินทั้งหมดของเจ้ามรดก ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินประเภทใด เช่น ที่ดิน อาคาร รถยนต์ เงินสด ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น
  • ชำระหนี้สินของเจ้ามรดก โดยต้องชำระหนี้สินของเจ้ามรดกก่อนแบ่งปันมรดกให้แก่ทายาท
  • แบ่งปันมรดกให้แก่ทายาท โดยต้องแบ่งปันมรดกให้แก่ทายาทตามเจตนาของเจ้ามรดกหรือกฎหมาย
  • จัดทำบัญชีมรดก โดยต้องจัดทำบัญชีแสดงทรัพย์สิน หนี้สิน และรายการเกี่ยวกับการจัดการมรดก

ผู้จัดการมรดกต้องดำเนินการตามหน้าที่ของตนด้วยความรอบคอบและสุจริต หากผู้จัดการมรดกปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่อหรือทุจริต อาจถูกทายาทฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้

คุณสมบัติของผู้จะเป็นผู้จัดการมรดก ดังนี้

  • ต้องเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะ
  • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต
  • ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
  • ไม่เป็นบุคคลที่ศาลสั่งให้ล้มละลาย

นอกจากนี้ ผู้จัดการมรดกอาจถูกถอนจากตำแหน่ง หากผู้จัดการมรดกกระทำการใดๆ ที่เป็นปรปักษ์ต่อกองมรดก หรือละเลยไม่ทำการตามหน้าที่

Share on: