บุคคลต่างด้าวไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาล

แก้ไขล่าสุด วันที่ 12th October, 2023 at 07:41 pm

บุคคลต่างด้าวที่ไม่มีเงินจ่ายค่าผ่าตัดรักษาพยาบาล สามารถทำได้ดังนี้

 1. ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศต้นทาง หน่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์ หรือหน่วยงานด้านแรงงาน
 2. ขอความช่วยเหลือจากองค์กรการกุศล เช่น มูลนิธิหรือสมาคมที่ช่วยเหลือผู้ยากไร้
 3. ขอความช่วยเหลือจากบุคคลทั่วไป เช่น เพื่อนฝูง ญาติพี่น้อง หรือคนรู้จัก
 4. ขอผ่อนชำระค่าผ่าตัด จากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
 5. ขอลดหย่อนค่าผ่าตัด จากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
 6. ขอความช่วยเหลือจากกองทุนหรือสวัสดิการต่างๆ เช่น กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน

สำหรับบุคคลต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยต้องชำระค่าบริการรักษาพยาบาลในอัตรา 30 บาทต่อครั้ง สำหรับผู้ป่วยนอก และอัตรา 300 บาทต่อครั้ง สำหรับผู้ป่วยใน

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นที่จะต้องเข้ารับการผ่าตัด หรือการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน ผู้ป่วยอาจต้องชำระค่าบริการรักษาพยาบาลเต็มจำนวน หรืออาจขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอส่วนลดหรือผ่อนชำระค่าผ่าตัดได้

ตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่อาจให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลต่างด้าวที่ไม่มีเงินจ่ายค่าผ่าตัดรักษาพยาบาล ได้แก่

 • สถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศต้นทาง
 • สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
 • กรมการจัดหางาน
 • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • มูลนิธิ หรือสมาคมที่ช่วยเหลือผู้ยากไร้

นอกจากนี้ บุคคลต่างด้าวยังสามารถขอความช่วยเหลือจากบุคคลทั่วไปได้ เช่น เพื่อนฝูง ญาติพี่น้อง หรือคนรู้จัก โดยอาจขอยืมเงิน หรือขอความช่วยเหลือในการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความช่วยเหลือ

Share on: