บ้านทาวน์เฮ้าส์ เสียภาษี?


บ้านทาวน์เฮ้าส์ บ้านหลังแรก ไม่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 กำหนดให้บ้านหลังแรกที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย มูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท ได้รับการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

อย่างไรก็ตาม บ้านทาวน์เฮ้าส์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี จะเสียภาษีบำรุงท้องที่ (บำรุงรักษาสาธารณูปโภค) อัตรา 0.1% ของราคาประเมิน

สำหรับบ้านทาวน์เฮ้าส์ที่ไม่ใช่บ้านหลังแรก ไม่ว่าจะมีมูลค่าเกินหรือไม่เกิน 50 ล้านบาท จะต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

Share on: