บ.ประกันภัย ขอใบชันสูตรแบบละเอียด

แก้ไขล่าสุด วันที่ 16th August, 2023 at 07:51 pm


เอกสารประกอบในการขอรับเงินจากอุบัติเหตุประกันภัยเสียชีวิต ได้แก่

  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย
  • สำเนาใบมรณบัตร
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย
  • สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
  • สำเนาสูติบัตรของบุตร (ถ้ามี)
  • ใบรับรองการเสียชีวิตจากแพทย์
  • เอกสารแสดงสาเหตุการเสียชีวิต
  • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน)

เอกสารทั้งหมดต้องได้รับการรับรองสำเนาถูกต้องจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้ขอรับเงินต้องลงลายมือชื่อในเอกสารทุกฉบับ คุณสามารถยื่นเอกสารขอรับเงินได้ที่สำนักงานของบริษัทประกันภัยที่ออกกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาในการดำเนินการขอรับเงินขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทประกันภัย แต่โดยปกติแล้วจะใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน

Share on: