ประกันชีวิตผู้สูงอายุของ ธ.ก.ส.

ประกันชีวิตผู้สูงอายุของ ธ.ก.ส. มีชื่อว่า “ประกันภัยรักผู้สูงอายุ” เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบคุ้มครองการเสียชีวิตและค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ โดยผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 66-80 ปี และสามารถสมัครได้ตั้งแต่อายุ 5-70 ปี

ความคุ้มครองของประกันชีวิตผู้สูงอายุ ธ.ก.ส. มีดังนี้

  • คุ้มครองการเสียชีวิต กรณีเสียชีวิตทุกกรณี ไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุหรือโรคภัยไข้เจ็บ จะได้รับเงินประกัน 100% ของทุนประกัน
  • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ กรณีได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ จะได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลตามจริง สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท

เบี้ยประกันของประกันชีวิตผู้สูงอายุ ธ.ก.ส. เริ่มต้นเพียง 1,319 บาทต่อปี โดยเบี้ยประกันจะขึ้นอยู่กับอายุของผู้เอาประกันภัย และทุนประกันที่เลือก

ผู้สนใจสามารถสมัครประกันชีวิตผู้สูงอายุ ธ.ก.ส. ได้ที่สาขาของ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติมของประกันชีวิตผู้สูงอายุ ธ.ก.ส. สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของ ธ.ก.ส. https://www.baac.or.th/th/content-product.php?content_group_semi=0007&content_group_sub=00013

Share on: