ปรับโครงสร้างหนี้ผ่อนบ้าน ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทย มีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่มีปัญหาในการชำระหนี้ผ่อนบ้าน โดยสามารถขอปรับโครงสร้างหนี้ได้ 2 รูปแบบ ดังนี้

1. ปรับโครงสร้างหนี้แบบขยายระยะเวลาผ่อนชำระ

เป็นการปรับระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ให้นานขึ้น โดยยังคงอัตราดอกเบี้ยเดิม ช่วยให้ลูกหนี้มีภาระผ่อนชำระลดลง

2. ปรับโครงสร้างหนี้แบบลดยอดผ่อนชำระ

เป็นการปรับยอดผ่อนชำระหนี้ให้ลดลง โดยอาจลดจำนวนเงินผ่อนชำระรายเดือน หรือปรับระยะเวลาผ่อนชำระให้สั้นลง อัตราดอกเบี้ยอาจลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามเงื่อนไขของธนาคาร

คุณสมบัติของผู้ที่ขอปรับโครงสร้างหนี้ผ่อนบ้าน ธนาคารกรุงไทย

 • เป็นลูกค้าสินเชื่อบ้านของธนาคารกรุงไทย
 • กำลังประสบปัญหาในการชำระหนี้ผ่อนบ้าน
 • มีรายได้เพียงพอที่จะชำระหนี้ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอปรับโครงสร้างหนี้ผ่อนบ้าน ธนาคารกรุงไทย

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก
 • เอกสารแสดงรายได้
 • เอกสารแสดงภาระหนี้สิน

ขั้นตอนการขอปรับโครงสร้างหนี้ผ่อนบ้าน ธนาคารกรุงไทย

 1. ติดต่อธนาคารกรุงไทยสาขาที่ใกล้บ้าน
 2. แจ้งความประสงค์ขอปรับโครงสร้างหนี้ผ่อนบ้าน
 3. ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการขอปรับโครงสร้างหนี้
 4. เจ้าหน้าที่ธนาคารจะพิจารณาข้อมูลและติดต่อกลับ

หากธนาคารอนุมัติการขอปรับโครงสร้างหนี้ ธนาคารจะแจ้งรายละเอียดการผ่อนชำระใหม่ให้ทราบ

ข้อดีของการปรับโครงสร้างหนี้ผ่อนบ้าน ธนาคารกรุงไทย

 • ช่วยให้ลูกหนี้มีภาระผ่อนชำระลดลง
 • ช่วยให้ลูกหนี้สามารถชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่อง
 • ช่วยให้ลูกหนี้มีเครดิตบูโรที่ดี

ข้อควรระวังในการปรับโครงสร้างหนี้ผ่อนบ้าน

 • อัตราดอกเบี้ยอาจเพิ่มขึ้น
 • ระยะเวลาผ่อนชำระอาจนานขึ้น
 • อาจมีค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างหนี้

หากลูกหนี้มีปัญหาในการชำระหนี้ผ่อนบ้าน ธนาคารกรุงไทยมีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่หลากหลาย เพื่อให้ลูกหนี้สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินได้อย่างเหมาะสม

Share on: