ปรึกษากรณีเกิดอุบัติเหตุ

แก้ไขล่าสุด วันที่ 19th August, 2023 at 06:54 pm

ในกรณีนี้ มอเตอร์ไซค์เป็นฝ่ายผิด เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร มาตรา 43 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ระบุว่า “ผู้ขับขี่รถทุกชนิดต้องขับรถด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาท หวาดเสียว หรือใช้ความเร็วเกินสมควร และจะต้องขับรถให้อยู่ในที่ที่ปลอดภัย”

มอเตอร์ไซค์ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรดังกล่าว เนื่องจากไม่ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาท หวาดเสียว หรือใช้ความเร็วเกินสมควร และไม่ได้ขับขี่ให้อยู่ในที่ที่ปลอดภัย โดยขับขี่มาเร็วเกินไปจนไม่สามารถหยุดรถได้ทันเมื่อรถยนต์หักเลี้ยวกระทันหัน

Share on: