ปรึกษาเรื่องบ้านเช่า ติดต่อผู้เช่าไม่ได้

แก้ไขล่าสุด วันที่ 15th August, 2023 at 11:19 am

ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้เช่าได้ คุณสามารถดำเนินการได้ดังนี้

  1. ติดต่อผู้เช่าอีกครั้งเพื่อสอบถามถึงสถานะการชำระค่าเช่า
  2. หากผู้เช่ายังไม่สามารถติดต่อได้ คุณสามารถส่งหนังสือแจ้งให้ผู้เช่าชำระค่าเช่าภายในกำหนดระยะเวลาหนึ่ง
  3. หากผู้เช่าไม่ชำระค่าเช่าภายในกำหนดระยะเวลา คุณสามารถฟ้องร้องผู้เช่าต่อศาลเพื่อขอบังคับคดีให้ชำระค่าเช่า

ในระหว่างที่ไม่สามารถติดต่อผู้เช่าได้ คุณสามารถเข้าไปตรวจสอบบ้านเช่าเพื่อดูว่าผู้เช่ายังอยู่ในบ้านเช่าหรือไม่ หากผู้เช่าไม่อยู่ในบ้านเช่า คุณอาจต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงกุญแจเพื่อความปลอดภัยของบ้านเช่า

หากคุณมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถปรึกษากับทนายความได้

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 565 บัญญัติว่า “ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าเมื่อผู้เช่าผิดนัดไม่ชำระค่าเช่า”
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 566 บัญญัติว่า “ผู้ให้เช่ามีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากผู้เช่าในกรณีที่ผู้เช่าผิดนัดไม่ชำระค่าเช่า”
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 265 บัญญัติว่า “ผู้เสียหายอาจฟ้องคดีเพื่อเรียกค่าเสียหายได้ภายใน 10 ปีนับแต่วันที่ได้รับความเสียหาย”

หากคุณปฏิบัติตามขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว แต่ยังคงไม่สามารถติดต่อผู้เช่าได้ คุณอาจต้องดำเนินการฟ้องร้องผู้เช่าต่อศาลเพื่อขอบังคับคดีให้ชำระค่าเช่า

Share on: