ปรึกษาเรื่องโฉนดที่ดินสลักหลังระบุมอบให้หลาน

แก้ไขล่าสุด วันที่ 19th August, 2023 at 07:51 pm

การมอบโฉนดที่ดินให้หลานโดยการสลักหลัง เป็นวิธีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่สามารถทำได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องไปทำนิติกรรมที่สำนักงานที่ดิน แต่มีข้อจำกัดบางประการดังนี้

  • ผู้สลักหลังต้องมีสิทธิในที่ดินนั้น หมายความว่าผู้สลักหลังจะต้องเป็นเจ้าของที่ดิน หรือมีสิทธิในที่ดินนั้น เช่น เป็นผู้รับจำนองที่ดิน
  • ผู้รับสลักหลังต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว หมายความว่าผู้รับสลักหลังต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์แล้ว
  • การมอบโฉนดที่ดินโดยการสลักหลังไม่สมบูรณ์ หากผู้สลักหลังเสียชีวิตก่อนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่ผู้รับสลักหลัง ในกรณีนี้ผู้รับสลักหลังจะไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินต่อไปยังผู้อื่นได้

หากคุณมีแผนที่จะนำโฉนดที่ดินไปมอบให้หลานโดยการสลักหลัง คุณควรปรึกษากับทนายความก่อน เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ถูกต้องและเหมาะสม

ต่อไปนี้เป็นข้อควรระวังในการมอบโฉนดที่ดินให้หลานโดยการสลักหลัง

  • ควรทำสัญญาสลักหลังที่ดินโดยระบุรายละเอียดของที่ดินให้ชัดเจน เช่น ที่ตั้งของที่ดิน พื้นที่ของที่ดิน ภาระติดพันของที่ดิน เป็นต้น
  • ผู้สลักหลังควรเก็บสำเนาสัญญาสลักหลังที่ดินไว้เป็นหลักฐาน
  • ผู้รับสลักหลังควรจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่สำนักงานที่ดินภายใน 1 ปีนับจากวันที่มีการสลักหลังที่ดิน หากไม่จดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้รับสลักหลังจะไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินต่อไปยังผู้อื่นได้
Share on: