ปลอมแปลงพินัยกรรม

แก้ไขล่าสุด วันที่ 16th August, 2023 at 08:06 pm

ปลอมแปลงพินัยกรรม เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 266

ระบุว่า “ผู้ใดปลอมเอกสารสิทธิใด ๆ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

พินัยกรรม เป็นเอกสารสำคัญที่แสดงเจตนาของผู้ตายเกี่ยวกับทรัพย์สินของตนหลังการตาย หากมีการปลอมแปลงพินัยกรรม ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทายาทหรือผู้รับพินัยกรรมที่แท้จริง

ผู้กระทำความผิดฐานปลอมแปลงพินัยกรรม อาจถูกดำเนินคดีอาญาและอาจถูกลงโทษจำคุกหรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับได้

นอกจากนี้ ผู้กระทำความผิดฐานปลอมแปลงพินัยกรรม อาจต้องรับผิดทางแพ่งแก่ทายาทหรือผู้รับพินัยกรรมที่แท้จริง โดยต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการปลอมแปลงพินัยกรรม

Share on: