ปัญหาการใช้สิทธิบัตรทองและประกันสังคม

ปัญหาการใช้บัตรทองและประกันสังคมที่ยังไม่ถึง 6 เดือน ในการคลอดลูก มีอยู่ 2 ประการ ดังนี้

  1. สิทธิประโยชน์ไม่ครอบคลุม สิทธิประโยชน์ในการคลอดลูกผ่านบัตรทองและประกันสังคม ครอบคลุมเฉพาะผู้ที่เป็นผู้ประกันตนหรือสมาชิกบัตรทองมาแล้วอย่างน้อย 6 เดือนก่อนวันคลอดเท่านั้น สำหรับผู้ประกันตนที่ยังไม่ถึง 6 เดือน จะได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์เพียงบางส่วน เช่น ค่าฝากครรภ์ ค่าตรวจครรภ์ ค่าคลอด ค่าบริการทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับแม่และเด็ก เป็นต้น ยังไม่ครอบคลุมค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ เช่น ค่ายา ค่าอุปกรณ์การแพทย์ ค่ารักษาพยาบาลกรณีคลอดก่อนกำหนด หรือคลอดหลังกำหนด เป็นต้น
  2. ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเอง สำหรับผู้ประกันตนที่ยังไม่ถึง 6 เดือน จะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเองสำหรับสิทธิประโยชน์ที่ไม่ครอบคลุม เช่น ค่ายา ค่าอุปกรณ์การแพทย์ ค่ารักษาพยาบาลกรณีคลอดก่อนกำหนด หรือคลอดหลังกำหนด เป็นต้น โดยผู้ป่วยสามารถยื่นเรื่องขอเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากสำนักงานประกันสังคมได้ภายหลังจากคลอดแล้ว แต่จะต้องดำเนินการภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล

แนวทางแก้ไขปัญหาการใช้บัตรทองและประกันสังคมที่ยังไม่ถึง 6 เดือน ในการคลอดลูก มีดังนี้

  1. ขยายระยะเวลาการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ โดยเพิ่มระยะเวลาการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ในการคลอดลูกจาก 6 เดือน เป็น 3 เดือน เพื่อให้ผู้ที่เพิ่งเริ่มทำงานหรือเป็นผู้ประกันตนใหม่ ยังสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ในการคลอดลูกได้
  2. เพิ่มสิทธิประโยชน์ในการคลอดลูก โดยครอบคลุมค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ เช่น ค่ายา ค่าอุปกรณ์การแพทย์ ค่ารักษาพยาบาลกรณีคลอดก่อนกำหนด หรือคลอดหลังกำหนด เป็นต้น เพื่อให้ผู้ที่เพิ่งเริ่มทำงานหรือเป็นผู้ประกันตนใหม่ ได้รับสิทธิประโยชน์ในการคลอดลูกอย่างครอบคลุม
Share on: