ปัญหาของการจัดตั้งผู้จัดการมรดกร่วม

ปัญหาของการจัดตั้งผู้จัดการมรดกร่วมสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

ปัญหาที่เกิดจากกฎหมาย

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1715 บัญญัติว่า “ผู้จัดการมรดกร่วมคนหนึ่งอาจกระทำการแทนผู้จัดการมรดกร่วมทุกคนได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้จัดการมรดกร่วมคนอื่นก่อน” บทบัญญัตินี้อาจก่อให้เกิดปัญหาในกรณีที่ผู้จัดการมรดกร่วมคนหนึ่งกระทำการใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้จัดการมรดกร่วมคนอื่น อาจทำให้ทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ เสียหายได้
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1716 บัญญัติว่า “ผู้จัดการมรดกร่วมทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบในการจัดการมรดก” บทบัญญัตินี้อาจก่อให้เกิดปัญหาในกรณีที่ผู้จัดการมรดกร่วมคนหนึ่งกระทำการใด ๆ ทำให้กองมรดกเสียหาย ผู้จัดการมรดกร่วมคนอื่นอาจต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย

ปัญหาที่เกิดจากบุคคล

  • ความขัดแย้งระหว่างผู้จัดการมรดกร่วมอาจก่อให้เกิดปัญหาในการดำเนินการจัดการมรดกได้ เช่น ความขัดแย้งในการแบ่งปันทรัพย์มรดก ความขัดแย้งในการชำระหนี้ของเจ้ามรดก เป็นต้น
  • ผู้จัดการมรดกร่วมอาจมีความประพฤติมิชอบ เช่น ใช้ทรัพย์สินของกองมรดกเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ละเลยหน้าที่ในการจัดการมรดก เป็นต้น

แนวทางในการแก้ไขปัญหาของการจัดตั้งผู้จัดการมรดกร่วม

  • กฎหมายควรมีการปรับปรุงแก้ไขให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น กำหนดให้ผู้จัดการมรดกร่วมคนหนึ่งสามารถกระทำการแทนผู้จัดการมรดกร่วมคนอื่นได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้จัดการมรดกร่วมคนอื่นก่อน ยกเว้นในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างผู้จัดการมรดกร่วม
  • ทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ควรพิจารณาคุณสมบัติของผู้จัดการมรดกร่วมอย่างรอบคอบก่อนยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกร่วม
  • ผู้จัดการมรดกร่วมควรมีความเข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองอย่างถ่องแท้ และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

นอกจากนี้ ทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ควรพิจารณาทางเลือกอื่น ๆ ในการจัดการมรดก เช่น การขอศาลแต่งตั้งผู้พิทักษ์ทรัพย์แทนผู้จัดการมรดก เป็นต้น

Share on: