ปัญหาที่ดินทำกินและสัตว์เลี้ยง

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 07:46 pm


ปัญหาที่ดินทำกินและสัตว์เลี้ยงเป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไปในประเทศไทย

ปัญหาเหล่านี้อาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ปัญหาความยากจน ปัญหาการขาดแคลนที่ดินทำกิน ปัญหาการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยอิสระ ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ฯลฯ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

  • พระราชบัญญัติที่ดิน พ.ศ. 2543
  • พระราชบัญญัติการเลี้ยงสัตว์ พ.ศ. 2542
  • พระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์เลี้ยง พ.ศ. 2558
  • พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484

กฎหมายเหล่านี้กำหนดให้เจ้าของที่ดินต้องใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ห้ามเลี้ยงสัตว์ในที่สาธารณะ ห้ามเลี้ยงสัตว์ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น ห้ามบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ฯลฯ

หากพบเห็นปัญหาที่ดินทำกินและสัตว์เลี้ยง คุณสามารถแจ้งเบาะแสไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมที่ดิน กรมปศุสัตว์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ปัญหาที่ดินทำกินและสัตว์เลี้ยงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาเหล่านี้เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม

Share on: