ปิดบัญชีหนี้ กยศ.

การปิดบัญชีหนี้ กยศ. หมายถึง การชำระหนี้ทั้งหมดที่ผู้กู้ยืมเงิน กยศ. มีอยู่ โดยผู้กู้ยืมเงินสามารถชำระหนี้ได้ 2 วิธี คือ

 1. ชำระหนี้ปิดบัญชีในคราวเดียว
 2. ชำระหนี้ปิดบัญชีแบบผ่อนชำระ

การชำระหนี้ปิดบัญชีในคราวเดียว

ผู้กู้ยืมเงิน กยศ. สามารถชำระหนี้ปิดบัญชีในคราวเดียวได้ โดยจะได้รับส่วนลดเบี้ยปรับ 100% สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ไม่เคยเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้

ขั้นตอนการชำระหนี้ปิดบัญชีในคราวเดียว มีดังนี้

 1. ตรวจสอบยอดหนี้ที่ต้องชำระหนี้ปิดบัญชี ได้ที่แอปพลิเคชัน “กยศ. Connect” หรือเว็บไซต์ของ กยศ.
 2. ชำระหนี้ปิดบัญชีที่สาขาธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกสาขา ในเวลาทำการของธนาคาร ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ของวันที่นัดชำระหนี้

การชำระหนี้ปิดบัญชีแบบผ่อนชำระ

ผู้กู้ยืมเงิน กยศ. สามารถชำระหนี้ปิดบัญชีแบบผ่อนชำระได้ โดยจะได้รับส่วนลดดอกเบี้ยเหลือ 0.01% สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ไม่เคยเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้

ขั้นตอนการชำระหนี้ปิดบัญชีแบบผ่อนชำระ มีดังนี้

 1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ กยศ. เพื่อขอผ่อนชำระหนี้
 2. ชำระเงินงวดแรกตามจำนวนเงินที่ตกลงผ่อนชำระกับเจ้าหน้าที่ กยศ.
 3. ชำระหนี้งวดต่อไปตามกำหนดที่ตกลงกับเจ้าหน้าที่ กยศ.

เอกสารที่ต้องเตรียมในการปิดบัญชีหนี้ กยศ.

เอกสารที่ต้องเตรียมในการปิดบัญชีหนี้ กยศ. มีดังนี้

 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ยืม
 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกันทุกคน
 • สำเนาสัญญากู้ยืมเงิน กยศ./กรอ. (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองความสามารถประกอบการงานของผู้พิการ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการที่รับรองความสามารถฯ

ระยะเวลาในการปิดบัญชีหนี้ กยศ.

ระยะเวลาในการปิดบัญชีหนี้ กยศ. ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ต้องชำระหนี้และวิธีการชำระหนี้ โดยหากชำระหนี้ปิดบัญชีในคราวเดียว จะใช้เวลาประมาณ 1 วันทำการ หากชำระหนี้ปิดบัญชีแบบผ่อนชำระ จะใช้เวลาตามจำนวนงวดที่ผ่อนชำระ

ข้อควรระวังในการปิดบัญชีหนี้ กยศ.

ผู้กู้ยืมเงินควรตรวจสอบยอดหนี้ที่ต้องชำระหนี้ปิดบัญชีให้ถูกต้องก่อนชำระหนี้ หากชำระหนี้ไม่ครบถ้วน อาจทำให้ยอดหนี้ค้างชำระและถูกดำเนินคดีได้

Share on: