ปิดหนี้ กยศ.

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 09:14 pm

ติดต่อกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เพื่อปิดหนี้ได้ดังนี้

  • ติดต่อสำนักงานกองทุนฯ โดยตรงที่อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
  • ติดต่อ Call Center กยศ. หมายเลข 0-2016-2600
  • ติดต่อผ่านเว็บไซต์ กยศ. ที่ https://wsa.dsl.studentloan.or.th/
  • ติดต่อผ่านแอปพลิเคชัน กยศ. Connect

เมื่อติดต่อ กยศ. เพื่อปิดหนี้ คุณต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

  • บัตรประชาชนตัวจริง
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาสัญญากู้ยืมเงิน กยศ.
  • เงินค่าปิดหนี้

เมื่อชำระหนี้เสร็จสิ้น กยศ. จะออกใบเสร็จรับเงินให้ หากคุณต้องการใบเสร็จรับเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ คุณสามารถขอรับใบเสร็จรับเงินทางอีเมลได้ โดยแจ้งอีเมลของคุณกับเจ้าหน้าที่ กยศ.

การปิดหนี้ กยศ. จะทำให้คุณไม่มีภาระหนี้สินอีกต่อไป และคุณจะสามารถกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินอื่น ๆ ได้ง่ายขึ้น

Share on: