ผิดสัญญา ซื้อขายที่ดิน

แก้ไขล่าสุด วันที่ 16th August, 2023 at 08:03 pm

กรณีผิดชำระหนี้สัญญาซื้อขายที่ดิน มีข้อกฎหมายอ้างอิงดังนี้

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 379 ระบุว่า “ถ้าผู้ซื้อผิดนัดไม่ชำระราคาหรือเงินดาวน์ตามกำหนด ผู้ขายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาซื้อขายและริบเงินมัดจำ”
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 380 ระบุว่า “ถ้าผู้ขายผิดนัดไม่โอนกรรมสิทธิ์หรือส่งมอบทรัพย์สินตามกำหนด ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาซื้อขายและเรียกค่าเสียหาย”

นอกจากนี้ กรณีผิดชำระหนี้สัญญาซื้อขายที่ดินอาจมีข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดี กฎหมายเกี่ยวกับการล้มละลาย เป็นต้น

หากท่านถูกฟ้องร้องในคดีผิดชำระหนี้สัญญาซื้อขายที่ดิน ท่านอาจอ้างอิงกฎหมายดังกล่าวเพื่อต่อสู้คดีได้ โดยท่านควรปรึกษากับทนายความเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินคดีที่เหมาะสม

Share on: