ผิดสัญญา ไฟแนนซ์ยึดรถ

แก้ไขล่าสุด วันที่ 16th August, 2023 at 10:36 pm

หากผู้กู้ผิดสัญญาเช่าซื้อรถยนต์

ไฟแนนซ์มีสิทธิยึดรถคืนได้ตามกฎหมาย โดยไฟแนนซ์จะดำเนินการดังนี้

  1. แจ้งให้ผู้กู้ทราบถึงการผิดสัญญา
  2. กำหนดระยะเวลาให้ผู้กู้ชำระหนี้ที่ค้างชำระ
  3. หากผู้กู้ไม่ชำระหนี้ที่ค้างชำระภายในกำหนดเวลา ไฟแนนซ์จะยึดรถคืน

เมื่อไฟแนนซ์ยึดรถคืนแล้ว ไฟแนนซ์จะดำเนินการขายทอดตลาดรถเพื่อชำระหนี้ที่ค้างชำระ หากราคาขายทอดตลาดไม่เพียงพอชำระหนี้ที่ค้างชำระ ไฟแนนซ์จะฟ้องร้องผู้กู้เพื่อเรียกค่าเสียหายส่วนที่เหลือ

ผู้กู้มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งยึดรถคืนของศาลภายใน 15 วันนับแต่วันได้รับคำสั่งยึดรถคืน หากผู้กู้อุทธรณ์คำสั่งยึดรถคืนแล้ว ศาลจะพิจารณาอุทธรณ์และสั่งเพิกถอนคำสั่งยึดรถคืนได้หากผู้กู้มีเหตุสมควร

ผู้กู้ควรปรึกษาทนายความเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิและขั้นตอนในการดำเนินการหากถูกไฟแนนซ์ยึดรถคืน

Share on: