ผู้กู้ กยศ. เสียชีวิต พ่อแม่ต้องรับผิดชอบหรือไม่

พ่อแม่ของผู้กู้ กยศ. ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบหนี้ กยศ. ของลูกหากลูกเสียชีวิต เนื่องจากหนี้ กยศ. ถือว่าเป็นหนี้ส่วนบุคคลของลูก ไม่ใช่หนี้ของครอบครัว ดังนั้น ทายาทของผู้เสียชีวิตจึงไม่ต้องรับผิดชอบหนี้ กยศ. ของลูกเว้นแต่มีทรัพย์สินมรดกของลูกเพียงพอที่จะชำระหนี้ได้

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1754 บัญญัติว่า “หากเจ้ามรดกมีหนี้สิน หนี้ถือว่าเป็นมรดก เจ้าหนี้สามารถทวงเงินกับทายาทได้เพียงเท่ากับมรดกที่ได้รับเท่านั้น หากมีหนี้มากกว่านั้นทายาทก็ไม่ต้องชำระ”

ดังนั้น หากผู้กู้ กยศ. มีทรัพย์สินมรดกเพียงพอที่จะชำระหนี้ กยศ. ทั้งหมด ทายาทจะต้องรับผิดชอบหนี้ กยศ. ของลูก แต่หากทรัพย์สินมรดกของลูกมีไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้ กยศ. ทั้งหมด ทายาทไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบหนี้ กยศ. ของลูกที่เหลือ

อย่างไรก็ตาม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มีนโยบายช่วยเหลือทายาทของผู้กู้ กยศ. ที่เสียชีวิต โดยให้ทายาทสามารถผ่อนชำระหนี้ กยศ. ของลูกได้ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี เป็นเวลา 15 ปี

นอกจากนี้ กยศ. ยังมีมาตรการช่วยเหลือทายาทของผู้กู้ กยศ. ที่เสียชีวิต โดยให้ทายาทสามารถขอยกเว้นหนี้ กยศ. ของลูกได้ โดยต้องยื่นคำขอยกเว้นหนี้ กยศ. ต่อ กยศ. ภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ผู้กู้เสียชีวิต

ดังนั้น หากพ่อแม่ของผู้กู้ กยศ. เสียชีวิต ทายาทสามารถติดต่อ กยศ. เพื่อขอความช่วยเหลือในการผ่อนชำระหนี้ กยศ. ของลูก หรือขอยกเว้นหนี้ กยศ. ของลูกได้

Share on: