ผู้จัดการมรดกยักย้ายถ่ายเททรัพย์มรดก

ผู้จัดการมรดกมีหน้าที่จัดการทรัพย์มรดกเพื่อแบ่งปันให้แก่ทายาท โดยผู้จัดการมรดกต้องดำเนินการด้วยความสุจริตและรอบคอบ และต้องไม่ยักย้ายถ่ายเททรัพย์มรดกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทายาท หากผู้จัดการมรดกยักย้ายถ่ายเททรัพย์มรดกโดยฉ้อฉลหรือรู้อยู่ว่าทำให้ทายาทอื่นเสียหาย ทายาทอื่นมีสิทธิร้องขอให้ศาลสั่งให้ผู้จัดการมรดกคืนทรัพย์มรดกนั้นให้แก่ทายาทที่ถูกยักยอกหรือโอนทรัพย์มรดกไป

การยักย้ายถ่ายเททรัพย์มรดก หมายถึง การกระทำใดๆ ที่ทำให้ทรัพย์มรดกเปลี่ยนมือจากทายาทคนหนึ่งไปเป็นของทายาทอีกคนหนึ่งโดยมิชอบ เช่น การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน การโอนหุ้น การโอนเงินในบัญชีธนาคาร เป็นต้น

การยักย้ายถ่ายเททรัพย์มรดกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทายาท ถือว่าเป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์หรือฉ้อโกงทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 และมาตรา 343 ดังนี้

  • ยักยอกทรัพย์ หมายถึง ความผิดฐานเบียดบังทรัพย์ของผู้อื่นหรือรับของผู้อื่นไว้โดยทุจริต ผู้จัดการมรดกที่ยักย้ายถ่ายเททรัพย์มรดกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทายาท ถือว่าได้เบียดบังทรัพย์มรดกของทายาทอื่นโดยทุจริต จึงมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์
  • ฉ้อโกงทรัพย์ หมายถึง ความผิดฐานโดยทุจริต ใช้เล่ห์กล อุบาย หรือการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหลอกลวงผู้อื่นว่าตนมีทรัพย์สินหรือมีหนี้สิน ทำให้ผู้อื่นหลงเชื่อและมอบทรัพย์สินให้แก่ตน ผู้จัดการมรดกที่ยักย้ายถ่ายเททรัพย์มรดกโดยทำให้ทายาทอื่นหลงเชื่อว่าตนมีสิทธิได้รับมรดกส่วนนั้น ถือว่าได้หลอกลวงทายาทอื่นให้มอบทรัพย์สินให้แก่ตน จึงมีความผิดฐานฉ้อโกงทรัพย์

หากทายาทอื่นพบว่าผู้จัดการมรดกยักย้ายถ่ายเททรัพย์มรดกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทายาท สามารถร้องขอให้ศาลสั่งให้ผู้จัดการมรดกคืนทรัพย์มรดกนั้นให้แก่ทายาทที่ถูกยักยอกหรือโอนทรัพย์มรดกไป โดยสามารถดำเนินการดังนี้

  1. ยื่นคำร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาคดี
  2. แนบหลักฐานต่างๆ ประกอบการร้องขอ เช่น หลักฐานการยักย้ายถ่ายเททรัพย์มรดก หลักฐานการได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดก หลักฐานการคัดค้านการยักย้ายถ่ายเททรัพย์มรดก เป็นต้น
  3. ศาลพิจารณาคำร้องและออกหมายเรียกผู้จัดการมรดกมาพิจารณาคดี
  4. ศาลนัดคู่ความมาไต่สวนมูลฟ้อง
  5. หากศาลเห็นว่าคดีมีมูล ศาลจะประทับรับฟ้องและกำหนดวันสืบพยาน
  6. ศาลสืบพยานทั้งสองฝ่ายและพิพากษาคดี

ในกรณีที่ศาลพิพากษาว่าผู้จัดการมรดกมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์หรือฉ้อโกงทรัพย์ ผู้จัดการมรดกอาจต้องรับโทษจำคุกหรือปรับ และจะต้องคืนทรัพย์มรดกนั้นให้แก่ทายาทที่ถูกยักยอกหรือโอนทรัพย์มรดกไป

Share on: