ผู้จัดการมรดกรับโอนที่ดินมาแบ่ง แต่เสียชีวิตก่อน


ในกรณีที่ผู้จัดการมรดกรับโอนที่ดินมาแบ่ง แต่เสียชีวิตก่อน ทายาทสามารถดำเนินการดังนี้

  1. ทายาทสามารถร้องขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดกคนใหม่ เพื่อดำเนินการแบ่งมรดกต่อไป
  2. ทายาทสามารถดำเนินการแบ่งมรดกเอง โดยตกลงกันเองระหว่างทายาท หรือดำเนินการแบ่งมรดกโดยศาล

การร้องขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดกคนใหม่ สามารถทำได้โดยยื่นคำร้องต่อศาลที่เจ้ามรดกมีภูมิลำเนาอยู่ หรือที่ที่ดินมรดกตั้งอยู่ โดยคำร้องต้องระบุชื่อและที่อยู่ของทายาททุกคน และเหตุผลที่ขอตั้งผู้จัดการมรดกคนใหม่

หากทายาทสามารถตกลงกันเองในการแบ่งมรดกได้ ก็สามารถทำได้ โดยจัดทำเอกสารแบ่งมรดกลงลายมือชื่อของทายาททุกคนและพยานอย่างน้อย 2 คน จากนั้นนำไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานที่ดินที่ที่ดินมรดกตั้งอยู่

หากทายาทไม่สามารถตกลงกันเองในการแบ่งมรดกได้ ก็จำเป็นต้องดำเนินการแบ่งมรดกโดยศาล โดยยื่นคำร้องต่อศาลที่เจ้ามรดกมีภูมิลำเนาอยู่ หรือที่ที่ดินมรดกตั้งอยู่ โดยคำร้องต้องระบุชื่อและที่อยู่ของทายาททุกคน และข้อพิพาทในการแบ่งมรดก

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จัดการมรดกรับโอนที่ดินมาแบ่งแล้วเสียชีวิตก่อน ทายาทควรรีบดำเนินการแบ่งมรดกโดยเร็วที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าหรือปัญหาตามมาในอนาคต

ต่อไปนี้เป็นข้อควรระวังในการแบ่งมรดกในกรณีที่ผู้จัดการมรดกเสียชีวิตก่อน

  • ทายาทควรรีบดำเนินการแบ่งมรดกโดยเร็วที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าหรือปัญหาตามมาในอนาคต
  • ทายาทควรตกลงกันเองในการแบ่งมรดก หากสามารถตกลงกันได้ก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา
  • ในกรณีที่ทายาทไม่สามารถตกลงกันเองในการแบ่งมรดกได้ ควรดำเนินการแบ่งมรดกโดยศาล ซึ่งอาจใช้เวลาและค่าใช้จ่ายมากกว่า
Share on: