ผู้จัดการมรดก แอบนำที่ดินไปจำนองธนาคาร โดนยึดทรัพย์ 

ผู้จัดการมรดกมีอำนาจจัดการทรัพย์สินของกองมรดกเพื่อประโยชน์ของทายาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1719 ผู้จัดการมรดกจึงสามารถกระทำนิติกรรมต่างๆ เพื่อจัดการทรัพย์สินของกองมรดกได้ แต่ต้องกระทำด้วยความสุจริตและเพื่อประโยชน์ของกองมรดกเท่านั้น

หากผู้จัดการมรดกแอบนำที่ดินไปจำนองธนาคารโดยไม่ได้รับความยินยอมจากทายาท การกระทำดังกล่าวถือเป็นการยักยอกทรัพย์ของกองมรดก เนื่องจากผู้จัดการมรดกได้กระทำนิติกรรมเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากทายาท การกระทำดังกล่าวจึงเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150

เมื่อนิติกรรมการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตกเป็นโมฆะ ที่ดินจึงยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของกองมรดก ธนาคารจึงไม่มีสิทธิยึดทรัพย์ดังกล่าวจากทายาท

ในกรณีนี้ ทายาทสามารถดำเนินการดังนี้

  1. ร้องทุกข์กล่าวโทษผู้จัดการมรดกต่อพนักงานสอบสวนในความผิดฐานยักยอกทรัพย์
  2. ฟ้องร้องผู้จัดการมรดกต่อศาลเพื่อเรียกค่าเสียหาย
  3. ดำเนินการขอเพิกถอนการจำนองที่ดินที่ธนาคารดำเนินการไปแล้ว

ขั้นตอนการเพิกถอนการจำนองที่ดิน

  1. ทายาทยื่นคำร้องขอเพิกถอนการจำนองที่ดินต่อศาล
  2. ศาลจะพิจารณาคำร้องขอเพิกถอนการจำนองที่ดินและสั่งให้เพิกถอนการจำนองที่ดินหากศาลเห็นว่าการจำนองที่ดินดังกล่าวเป็นโมฆะ

เมื่อศาลสั่งให้เพิกถอนการจำนองที่ดินแล้ว ธนาคารจะไม่สามารถบังคับเอาที่ดินดังกล่าวจากทายาทได้อีก

ข้อควรระวัง

ทายาทควรดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบและรวดเร็ว เพื่อไม่ให้สิทธิของทายาทถูกละเมิด

Share on: