ผู้เช่าซื้อรถยนต์เสียชีวิต

แก้ไขล่าสุด วันที่ 16th August, 2023 at 10:36 pm

หากผู้เช่าซื้อรถยนต์เสียชีวิต สิทธิและหน้าที่ในการเช่าซื้อรถยนต์จะตกทอดไปยังทายาทของผู้เช่าซื้อ โดยทายาทจะต้องดำเนินการดังนี้

  1. แจ้งการเสียชีวิตของผู้เช่าซื้อแก่ไฟแนนซ์
  2. แสดงหลักฐานการเสียชีวิตของผู้เช่าซื้อ
  3. ชำระค่างวดที่ค้างชำระ
  4. โอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่ทายาท

หากทายาทไม่สามารถชำระค่างวดที่ค้างชำระได้ ไฟแนนซ์มีสิทธิยึดรถคืนได้ตามกฎหมาย อย่างไรก็ดี ไฟแนนซ์จะต้องแจ้งให้ทายาททราบก่อนยึดรถคืน และให้ทายาทมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งยึดรถคืนของไฟแนนซ์ภายใน 15 วันนับแต่วันได้รับคำสั่งยึดรถคืน

Share on: