ผู้เช่าบ้านค้างค่าเช่า ติดต่อไม่ได้

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 08:27 pm

หากผู้เช่าค้างค่าเช่าเกิน 3 เดือน ติดต่อไม่ได้ เจ้าของบ้านสามารถฟ้องขับไล่ผู้เช่าออกจากบ้านได้

โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 520 วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “เจ้าของอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิขับไล่บุคคลใด ๆ ก็ตามซึ่งอยู่ในอสังหาริมทรัพย์นั้นโดยไม่มีสิทธิอยู่”
  • พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย พ.ศ. 2542 มาตรา 16 วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “ผู้ให้เช่ามีสิทธิไล่ผู้เช่าออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่เช่าได้ในกรณีดังต่อไปนี้ (1) ผู้เช่าผิดสัญญาเช่า”

หากเจ้าของบ้านต้องการฟ้องขับไล่ผู้เช่าออกจากบ้าน เจ้าของบ้านจะต้องดำเนินการดังนี้

  1. แจ้งเตือนผู้เช่าให้ชำระค่าเช่าที่ค้างชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยแจ้งเป็นหนังสือหรือทางอิเล็กทรอนิกส์
  2. หากผู้เช่าไม่ชำระค่าเช่าภายในระยะเวลาที่กำหนด เจ้าของบ้านสามารถฟ้องขับไล่ผู้เช่าออกจากบ้านต่อศาล

เมื่อเจ้าของบ้านฟ้องขับไล่ผู้เช่าออกจากบ้านต่อศาล ศาลจะมีคำสั่งให้ผู้เช่าออกจากบ้านภายในระยะเวลาที่กำหนด หากผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาล ศาลอาจบังคับคดีได้ โดยศาลอาจสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเข้ายึดและขนย้ายทรัพย์สินของผู้เช่าออกจากบ้านได้

เจ้าของบ้านควรปรึกษาทนายความเพื่อขอคำแนะนำในการดำเนินการฟ้องขับไล่ผู้เช่าออกจากบ้าน

Share on: