ผ่อนคอนโดหมดแล้ว แต่ยังไม่ได้สร้าง

แก้ไขล่าสุด วันที่ 26th September, 2023 at 10:47 am

กรณีผ่อนคอนโดหมดแล้ว ครบกำหนด แต่ยังไม่ได้สร้าง นั้น เจ้าของคอนโดมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ประกอบการดำเนินการดังนี้

  • ชำระเงินคืน ผู้ประกอบการจะต้องชำระเงินคืนให้กับเจ้าของคอนโดตามจำนวนเงินที่เจ้าของคอนโดได้ผ่อนชำระไปแล้ว โดยคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยที่ตกลงกันไว้
  • ชดเชยค่าเสียหาย ผู้ประกอบการจะต้องชดเชยค่าเสียหายให้กับเจ้าของคอนโด จากการที่เจ้าของคอนโดไม่สามารถใช้ประโยชน์จากคอนโดได้

ทั้งนี้ เจ้าของคอนโดสามารถดำเนินการเรียกร้องสิทธิดังกล่าวได้ โดยจะต้องติดต่อผู้ประกอบการเพื่อแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้น และขอเจรจาหาข้อตกลงร่วมกัน หากผู้ประกอบการไม่ยินยอมปฏิบัติตาม เจ้าของคอนโดสามารถดำเนินการฟ้องร้องต่อศาล เพื่อขอให้ศาลสั่งให้ผู้ประกอบการดำเนินการตามข้อเรียกร้อง

นอกจากนี้ เจ้าของคอนโดยังสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวเข้ามาตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหา

สำหรับขั้นตอนในการดำเนินการเรียกร้องสิทธิของเจ้าของคอนโด ดังนี้

  1. แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการ เจ้าของคอนโดจะต้องติดต่อผู้ประกอบการเพื่อแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้น และขอเจรจาหาข้อตกลงร่วมกัน
  2. รวบรวมหลักฐาน เจ้าของคอนโดจะต้องรวบรวมหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนชำระคอนโด เช่น สัญญาซื้อขายคอนโด ใบเสร็จรับเงินค่าผ่อนชำระคอนโด เป็นต้น
  3. ยื่นหนังสือเรียกร้องสิทธิ เจ้าของคอนโดสามารถยื่นหนังสือเรียกร้องสิทธิไปยังผู้ประกอบการ โดยแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นและขอให้ผู้ประกอบการดำเนินการตามข้อเรียกร้อง
  4. ฟ้องร้องต่อศาล หากผู้ประกอบการไม่ยินยอมปฏิบัติตาม เจ้าของคอนโดสามารถดำเนินการฟ้องร้องต่อศาล เพื่อขอให้ศาลสั่งให้ผู้ประกอบการดำเนินการตามข้อเรียกร้อง

ทั้งนี้ เจ้าของคอนโดควรปรึกษากับทนายความเพื่อขอคำแนะนำในการดำเนินการเรียกร้องสิทธิดังกล่าว

Share on: