ผ่อนรถหมดแล้ว ไม่ได้เล่มทะเบียน

ผ่อนรถหมดแล้ว ไม่ได้เล่มทะเบียน ทำได้ดังนี้

 1. ติดต่อบริษัทสินเชื่อรถยนต์ เพื่อสอบถามว่าเล่มทะเบียนอยู่ที่ไหน หากบริษัทสินเชื่อรถยนต์แจ้งว่าเล่มทะเบียนอยู่ที่สำนักงานใหญ่ ให้ติดต่อสำนักงานใหญ่เพื่อขอเล่มทะเบียน
 2. หากบริษัทสินเชื่อรถยนต์แจ้งว่าเล่มทะเบียนอยู่ที่บริษัทตัวแทน ให้ติดต่อบริษัทตัวแทนเพื่อขอเล่มทะเบียน
 3. หากบริษัทสินเชื่อรถยนต์แจ้งว่าเล่มทะเบียนอยู่ที่กรมการขนส่งทางบก ให้ติดต่อกรมการขนส่งทางบกเพื่อขอเล่มทะเบียน

โดยเอกสารที่ต้องใช้ในการขอเล่มทะเบียน ได้แก่

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาสัญญาเช่าซื้อรถยนต์
 • สำเนาใบเสร็จรับเงินค่างวดสุดท้าย

หากไม่สามารถติดต่อบริษัทสินเชื่อรถยนต์ หรือบริษัทตัวแทนได้ คุณสามารถร้องเรียนต่อกรมการขนส่งทางบกได้ โดยยื่นคำร้องเรียนได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5

การร้องเรียนต่อกรมการขนส่งทางบก สามารถทำได้ดังนี้

 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มร้องเรียนจากเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก
 2. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มร้องเรียนให้ครบถ้วน
 3. แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
 4. ยื่นคำร้องเรียนที่สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5

กรมการขนส่งทางบกจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และจะแจ้งผลการตรวจสอบให้คุณทราบภายใน 30 วัน

Share on: