ผ่อนรถไม่ไหว ต้องการคืนรถไฟแนนซ์

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 07:55 pm

หากคุณผ่อนรถไม่ไหวและต้องการคืนรถให้กับไฟแนนซ์

คุณสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. ติดต่อไฟแนนซ์เพื่อแจ้งว่าคุณต้องการคืนรถ
  2. ชำระเงินค้างชำระทั้งหมดรวมถึงค่าปรับและดอกเบี้ย
  3. คืนรถให้กับไฟแนนซ์

หากชำระเงินค้างชำระทั้งหมดแล้ว ไฟแนนซ์จะยกเลิกสัญญาเช่าซื้อและคุณจะไม่เสียค่าส่วนต่างใดๆ

อย่างไรก็ตาม หากชำระเงินค้างชำระไม่ครบ ไฟแนนซ์จะยึดรถของคุณและคุณจะเสียค่าส่วนต่างระหว่างราคาที่ไฟแนนซ์ซื้อรถกับราคาที่ไฟแนนซ์ประเมินมูลค่ารถของคุณ

ค่าส่วนต่างคือจำนวนเงินที่คุณต้องจ่ายให้กับไฟแนนซ์เพิ่มเติมจากค่างวดรถ หากคุณคืนรถก่อนครบกำหนดสัญญาเช่าซื้อ

ค่าส่วนต่างจะคำนวณจากราคาที่ไฟแนนซ์ซื้อรถกับราคาที่ไฟแนนซ์ประเมินมูลค่ารถของคุณ

ราคาที่ไฟแนนซ์ซื้อรถคือราคาที่ไฟแนนซ์ตกลงซื้อรถจากคุณเมื่อคุณผ่อนรถ

ราคาที่ไฟแนนซ์ประเมินมูลค่ารถของคุณคือราคาที่ไฟแนนซ์ประเมินมูลค่ารถของคุณเมื่อคุณคืนรถ

ค่าส่วนต่างจะแตกต่างกันไปในแต่ละกรณี ขึ้นอยู่กับราคาที่ไฟแนนซ์ซื้อรถกับราคาที่ไฟแนนซ์ประเมินมูลค่ารถของคุณ

หากคุณไม่สามารถชำระเงินค้างชำระทั้งหมดหรือไม่สามารถจ่ายค่าส่วนต่างได้ คุณสามารถเจรจากับไฟแนนซ์เพื่อขอผ่อนชำระค่างวดรถเพิ่มเติมหรือขอลดค่าส่วนต่างได้

อย่างไรก็ตาม ไฟแนนซ์อาจไม่ยินยอมตามข้อเรียกร้องของคุณ

Share on: