พินัยกรรมเกี่ยวข้องกับที่ดิน

พินัยกรรมเกี่ยวกับที่ดิน คือ พินัยกรรมที่ระบุเรื่องการยกกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่บุคคลอื่นเมื่อผู้ทำพินัยกรรมถึงแก่ความตาย ที่ดินที่ระบุในพินัยกรรมอาจเป็นที่ดินที่เจ้ามรดกเป็นเจ้าของอยู่แล้ว หรืออาจเป็นที่ดินที่เจ้ามรดกจะซื้อในอนาคตก็ได้

พินัยกรรมเกี่ยวกับที่ดินต้องทำตามหลักเกณฑ์ทั่วไปของการทำพินัยกรรม ดังนี้

 • ต้องจัดทำเป็นเอกสาร
 • ต้องเขียนด้วยลายมือของผู้ทำพินัยกรรม
 • ต้องลงวัน เดือน ปี ที่ทำพินัยกรรม
 • ต้องลงลายมือชื่อของผู้ทำพินัยกรรม

นอกจากนี้ พินัยกรรมเกี่ยวกับที่ดินยังมีข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ต้องปฏิบัติตาม ดังนี้

 • ต้องระบุรายละเอียดของที่ดินที่ยกให้อย่างชัดเจน เช่น ที่ตั้ง พื้นที่ เนื้อที่ สภาพที่ดิน เป็นต้น
 • ต้องระบุชื่อและที่อยู่ของผู้รับมรดกอย่างชัดเจน

ตัวอย่างพินัยกรรมเกี่ยวกับที่ดิน

ข้าพเจ้า นายสมชาย นามสกุลสมศรี อยู่บ้านเลขที่ 123 ถนนสุขุมวิท แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้ทำพินัยกรรมฉบับนี้ขึ้นไว้เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566

ข้าพเจ้าประสงค์จะยกกรรมสิทธิ์ในที่ดินของข้าพเจ้า แปลงเลขที่ 12345 ตำบลบางกะปิ อำเภอห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 1 ไร่ ให้แก่ นางสาวสมหญิง นามสกุลสมศรี อยู่บ้านเลขที่ 456 ถนนเพชรบุรี แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

พินัยกรรมฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตาย

ลงลายมือชื่อ

นายสมชาย นามสศรี

วันที่ 10 ตุลาคม 2566

พยาน

 1. นายบุญมี นามสกุลบุญมี
 2. นางบุญเย็น นามสกุลบุญเย็น

การลงลายมือชื่อพยานต้องลงต่อหน้าผู้ทำพินัยกรรมและระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ทำพินัยกรรมและพยานลงในพินัยกรรมด้วย

การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามพินัยกรรม

เมื่อเจ้ามรดกถึงแก่ความตายแล้ว ผู้รับมรดกจะต้องนำพินัยกรรมไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ยกให้ในพินัยกรรมกับสำนักงานที่ดิน โดยจะต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้ไปยื่นขอจดทะเบียน

 • พิินัยกรรมฉบับจริง
 • หนังสือรับรองการตายของเจ้ามรดก
 • หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ยกให้
 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมรดก
 • หนังสือมอบอำนาจจากทายาท หากผู้รับมรดกไม่ใช่ทายาทของเจ้ามรดก

หลังจากจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้ว ผู้รับมรดกจะได้รับโฉนดที่ดินที่ยกให้ในพินัยกรรม

ข้อควรระวังในการทำพินัยกรรมเกี่ยวกับที่ดิน

 • ควรทำพินัยกรรมด้วยลายมือตนเอง เพื่อป้องกันการปลอมแปลง
 • ควรระบุรายละเอียดของที่ดินที่ยกให้อย่างชัดเจน
 • ควรระบุชื่อและที่อยู่ของผู้รับมรดกอย่างชัดเจน
 • ควรลงลายมือชื่อพยานต่อหน้าผู้ทำพินัยกรรมและระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ทำพินัยกรรมและพยานลงในพินัยกรรม

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำพินัยกรรมเกี่ยวกับที่ดิน สามารถปรึกษาทนายความหรือนักกฎหมายได้

Share on: