พิพาทกับบริษัทประกัน

แก้ไขล่าสุด วันที่ 16th August, 2023 at 07:59 pm

พิพาทกับบริษัทประกันอาจเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ เช่น

  • บริษัทประกันปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
  • บริษัทประกันจ่ายค่าสินไหมทดแทนล่าช้า
  • บริษัทประกันจ่ายค่าสินไหมทดแทนไม่ครบถ้วน
  • บริษัทประกันปฏิเสธการต่ออายุกรมธรรม์

หากมีข้อพิพาทกับบริษัทประกัน คุณสามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

  1. ติดต่อบริษัทประกันเพื่อเจรจาขอค่าสินไหมทดแทน
  2. หากบริษัทประกันไม่ยินยอมจ่ายค่าสินไหมทดแทน คุณสามารถยื่นอุทธรณ์ไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
  3. หากคปภ. ไม่ตัดสินให้บริษัทประกันจ่ายค่าสินไหมทดแทน คุณสามารถฟ้องร้องบริษัทประกันต่อศาล

ข้อกฎหมายอ้างอิงเกี่ยวกับพิพาทกับบริษัทประกัน ได้แก่

  • พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535
  • พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เอาประกันภัย พ.ศ. 2535
  • พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพ่ง พ.ศ. 2477
Share on: