พิสูจน์สิทธิที่ดิน น.ส.3ก ออกโฉนดไม่ได้ ติดเขตป่าสงวนแห่งชาติ ทำอย่างไร

กรณีที่ดิน น.ส.3ก ออกโฉนดไม่ได้ ติดเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีแนวทางในการพิสูจน์สิทธิดังนี้

  1. ยื่นคำขอพิสูจน์สิทธิ

ผู้ครอบครองที่ดิน น.ส.3ก ติดเขตป่าสงวนแห่งชาติ สามารถยื่นคำขอพิสูจน์สิทธิได้ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินสาขาที่ที่ดินตั้งอยู่ โดยเอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมมีดังนี้

* สำเนาเอกสารสิทธิ์ น.ส.3ก
* สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอพิสูจน์สิทธิ
* สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
* เอกสารหลักฐานการครอบครองที่ดิน เช่น ใบแจ้งการครอบครอง (ส.ค.1) หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) หนังสือรับรองการครอบครองทำประโยชน์ (ส.ค.1 ออกโดย ส.ป.ก.)
* รูปถ่ายที่ดิน (ถ่ายให้เห็นแนวเขตที่ดิน)
  1. รอการพิจารณา

เมื่อสำนักงานที่ดินได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วน จะดำเนินการพิจารณาคำขอภายใน 60 วัน หากคำขอได้รับการอนุมัติ สำนักงานที่ดินจะออกหนังสือแจ้งผลการอนุมัติให้ทราบ

  1. ออกหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์

หากคำขอได้รับการอนุมัติ สำนักงานที่ดินจะออกหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ในที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ให้แก่ผู้ครอบครองที่ดิน โดยหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์มีระยะเวลา 3 ปี และต้องต่ออายุทุก 3 ปี

  1. ขอออกโฉนดที่ดิน

ผู้ครอบครองที่ดินที่ถือหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ (ส.ป.ก.4-01) สามารถขอออกโฉนดที่ดินได้ โดยต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกรมที่ดิน

ข้อควรระวัง

หากที่ดิน น.ส.3ก ติดเขตป่าสงวนแห่งชาติ และมีการบุกรุกหรือเปลี่ยนแปลงสภาพที่ดิน กรมป่าไม้อาจดำเนินการตามกฎหมายเพื่อระงับการบุกรุกหรือเปลี่ยนแปลงสภาพที่ดินได้

เอกสารเพิ่มเติม

หากที่ดิน น.ส.3ก ติดเขตป่าสงวนแห่งชาติ แต่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรให้เกษตรกรหรือผู้ประสงค์จะทำเกษตรกรรมตามมติคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 12/2541 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2541 ผู้ครอบครองที่ดินสามารถยื่นคำขอพิสูจน์สิทธิได้เช่นกัน โดยเอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมเพิ่มเติมมีดังนี้

* สำเนาหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ส.ป.ก.4-02)
* สำเนาหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ (ส.ป.ก.4-01) ที่ออกโดย ส.ป.ก.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินสาขาที่ที่ดินตั้งอยู่ หรือโทรสายด่วนกรมที่ดิน 1689

Share on: