พี่น้องเอาที่ดินไปขายโดยไม่บอก

แก้ไขล่าสุด วันที่ 16th August, 2023 at 07:45 pm

พี่น้องไม่สามารถเอาที่ดินยังไม่ได้แบ่งไปขายได้ ที่ดินยังไม่ได้แบ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของทุกคนเท่าเทียมกัน หากพี่น้องคนใดคนหนึ่งเอาที่ดินไปขายโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพี่น้องคนอื่น ๆ พี่น้องคนอื่น ๆ สามารถฟ้องร้องเพื่อขอคืนที่ดินได้

นอกจากนี้ หากพี่น้องคนใดคนหนึ่งเอาที่ดินไปขายโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ดินคนอื่นๆ เจ้าของที่ดินคนอื่นๆ สามารถฟ้องร้องเพื่อขอเพิกถอนสัญญาซื้อขายได้

ในกรณีที่พี่น้องเอาที่ดินยังไม่ได้แบ่งไปขายโดยไม่บอก คุณมีสิทธิที่จะฟ้องร้องเพื่อเรียกคืนที่ดินคืนได้ คุณสามารถยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลสั่งให้พี่น้องหยุดขายที่ดินและคืนที่ดินให้คุณ คุณยังสามารถขอให้ศาลสั่งให้พี่น้องชดใช้ค่าเสียหายที่คุณได้รับจากการที่พี่น้องขายที่ดินของคุณโดยไม่บอกได้

ข้อกฎหมายอ้างอิงสำหรับการฟ้องร้องเพื่อเรียกคืนที่ดินคืนคือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1383 ซึ่งระบุว่า “ผู้ใดใช้สิทธิของตนโดยละเมิดสิทธิของผู้อื่นก็ย่อมต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน”

ในการฟ้องร้องเพื่อเรียกคืนที่ดินคืน คุณจะต้องยื่นคำฟ้องต่อศาล โดยคำฟ้องของคุณจะต้องระบุรายละเอียดต่อไปนี้:

  • ที่ตั้งของที่ดิน
  • ขนาดของที่ดิน
  • จำนวนหุ้นที่คุณถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
  • พฤติการณ์ที่พี่น้องขายที่ดินของคุณโดยไม่บอก
  • ความเสียหายที่คุณได้รับจากการที่พี่น้องขายที่ดินของคุณโดยไม่บอก

เมื่อคุณยื่นคำฟ้องแล้ว ศาลจะพิจารณาคำฟ้องของคุณและอาจสั่งให้พี่น้องหยุดขายที่ดินและคืนที่ดินให้คุณได้ หากศาลสั่งให้พี่น้องหยุดขายที่ดินและคืนที่ดินให้คุณแล้ว พี่น้องจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของศาล มิเช่นนั้น พี่น้องอาจถูกดำเนินคดีอาญาได้

Share on: