พี่เขยนำที่ดินมรดกไปจำนอง ธกส.

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 07:48 pm

ที่ดินมรดกที่พี่เขยนำไปจำนองกับ ธกส. นั้น ถือว่าเป็นทรัพย์สินของกองมรดก

ซึ่งผู้รับมรดกทุกคนมีสิทธิเป็นเจ้าของร่วมกัน ดังนั้น หากพี่เขยนำที่ดินไปจำนองโดยไม่ได้แจ้งให้ทายาทคนอื่นทราบ ทายาทคนอื่นมีสิทธิฟ้องร้องพี่เขยเพื่อขอให้เพิกถอนการจำนองได้

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1624
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1625
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1626

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1624 กำหนดว่า “มรดกย่อมตกแก่ทายาทโดยธรรมโดยทันทีเมื่อผู้ตายถึงแก่ความตาย”

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1625 กำหนดว่า “ทายาทโดยธรรมคือบุคคลซึ่งโดยกฎหมายมีสิทธิได้รับมรดก”

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1626 กำหนดว่า “ทายาทโดยธรรมมีสิทธิรับมรดกรวมกันทั้งทรัพย์และหนี้”

ดังนั้น ที่ดินมรดกที่พี่เขยนำไปจำนองนั้น ถือว่าเป็นทรัพย์สินของกองมรดก ซึ่งผู้รับมรดกทุกคนมีสิทธิเป็นเจ้าของร่วมกัน ดังนั้น หากพี่เขยนำที่ดินไปจำนองโดยไม่ได้แจ้งให้ทายาทคนอื่นทราบ ทายาทคนอื่นมีสิทธิฟ้องร้องพี่เขยเพื่อขอให้เพิกถอนการจำนองได้

Share on: