พื้นที่ข้างเคียงฟ้องศาลขอเปิดทางเข้าออก ในที่ดินของเรา

ในกรณีนี้ พื้นที่ข้างเคียงมีสิทธิฟ้องศาลเพื่อขอเปิดทางเข้าออกจำเป็นในที่ดินของคุณได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1349 วรรคหนึ่ง ดังนี้

ที่ดินแปลงใดมีที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่จนไม่มีทางออกถึงทางสาธารณะได้ไซร้ ท่านว่าเจ้าของที่ดินแปลงนั้นจะผ่านที่ดินซึ่งล้อมอยู่ไปสู่ทางสาธารณะได้

ตามหลักเกณฑ์ของศาล การพิจารณาว่าที่ดินแปลงใดมีที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่จนไม่มีทางออกถึงทางสาธารณะได้นั้น ศาลจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น

  • ลักษณะของที่ดิน เช่น รูปร่าง ขนาด และตำแหน่งที่ตั้ง
  • แนวเขตที่ดินที่ล้อมอยู่
  • สภาพภูมิประเทศ
  • ความจำเป็นในการใช้ประโยชน์จากที่ดิน

หากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ดินของคุณมีที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่จนไม่มีทางออกถึงทางสาธารณะได้ ศาลจะมีคำสั่งให้เปิดทางเข้าออกจำเป็นในที่ดินของคุณ โดยศาลจะพิจารณากำหนดเส้นทางและลักษณะของทางเข้าออกจำเป็นให้เหมาะสมกับความจำเป็นในการใช้ประโยชน์จากที่ดินทั้งสองแปลง

เมื่อศาลมีคำสั่งให้เปิดทางเข้าออกจำเป็นในที่ดินของคุณแล้ว พื้นที่ข้างเคียงมีสิทธิใช้ทางเข้าออกดังกล่าวได้ตามคำสั่งของศาล โดยคุณมีหน้าที่ต้องอำนวยความสะดวกในการใช้ทางเข้าออกดังกล่าวแก่พื้นที่ข้างเคียง

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถโต้แย้งคำสั่งของศาลได้ โดยคุณต้องนำสืบพยานหลักฐานที่เพียงพอต่อศาลว่าที่ดินของคุณไม่มีที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่จนไม่มีทางออกถึงทางสาธารณะได้ หรือที่ดินของคุณมีทางออกสู่ทางสาธารณะอื่นอยู่แล้ว หรือทางเข้าออกจำเป็นที่ศาลกำหนดไม่เป็นไปอย่างเหมาะสมกับความจำเป็นในการใช้ประโยชน์จากที่ดินทั้งสองแปลง

หากคุณถูกพื้นที่ข้างเคียงฟ้องศาลเพื่อขอเปิดทางเข้าออกจำเป็นในที่ดินของคุณ ควรปรึกษาทนายความเพื่อขอคำแนะนำทางกฎหมายโดยเร็วที่สุด ทนายความจะสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนในการต่อสู้คดีและช่วยคุณเตรียมพยานหลักฐานเพื่อโต้แย้งคำสั่งของศาล

Share on: