พ่อโอนที่ดินให้ภรรยาใหม่

แก้ไขล่าสุด วันที่ 20th August, 2023 at 08:55 am


ตามกฎหมายไทย

พ่อสามารถโอนที่ดินให้ภรรยาใหม่ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากลูกเมียเก่า แต่ลูกเมียเก่ามีสิทธิที่จะเรียกร้องมรดกจากที่ดินที่พ่อโอนให้ภรรยาใหม่ได้หากพ่อถึงแก่ความตายโดยไม่ได้ทำพินัยกรรม

สิทธิในการได้รับมรดกของบุตรเมียเก่าตามกฎหมายไทย กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1629 ดังนี้

“บุคคลใดตายโดยไม่มีพินัยกรรม ทรัพย์สินของบุคคลนั้นย่อมตกทอดแก่ทายาทโดยธรรม ทายาทโดยธรรมได้แก่

(1) บุตร (2) บิดามารดา (3) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน (4) พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน (5) ปู่ย่าตายาย (6) ลุงป้าน้าอา”

ในกรณีที่พ่อถึงแก่ความตายโดยไม่ได้ทำพินัยกรรม ทรัพย์สินของพ่อจะตกทอดแก่ลูกเมียเก่าและลูกเมียใหม่ตามลำดับ โดยลูกเมียเก่าจะได้รับการแบ่งมรดกก่อนลูกเมียใหม่ เนื่องจากลูกเมียเก่าเป็นทายาทโดยธรรมลำดับที่ 1 ในขณะที่ลูกเมียใหม่เป็นทายาทโดยธรรมลำดับที่ 2

อย่างไรก็ตาม หากลูกเมียเก่าไม่ประสงค์ที่จะรับมรดกจากที่ดินที่พ่อโอนให้ภรรยาใหม่ ลูกเมียเก่าสามารถปฏิเสธการรับมรดกได้ โดยลูกเมียเก่าจะต้องยื่นหนังสือแจ้งการปฏิเสธการรับมรดกต่อศาลภายใน 10 ปีนับแต่วันที่พ่อถึงแก่ความตาย หากลูกเมียเก่าไม่ยื่นหนังสือแจ้งการปฏิเสธการรับมรดกภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ลูกเมียเก่าจะถือว่าได้ยอมรับมรดกจากที่ดินที่พ่อโอนให้ภรรยาใหม่แล้ว

สำหรับลูกเมียใหม่ หากพ่อถึงแก่ความตายโดยไม่ได้ทำพินัยกรรม ลูกเมียใหม่จะได้รับการแบ่งมรดกจากที่ดินที่พ่อโอนให้ภรรยาใหม่เป็นลำดับที่ 2 ถัดจากลูกเมียเก่า หากลูกเมียเก่าไม่ประสงค์ที่จะรับมรดก ลูกเมียใหม่ก็จะได้รับการแบ่งมรดกจากที่ดินที่พ่อโอนให้ภรรยาใหม่ทั้งหมด

เพิ่มเติม

“เนื่องจากที่ดินแปลงนี้เป็นทรัพย์มรดก  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 1471 (3) ได้บัญญัติไว้ว่า สินส่วนตัว ได้แก่ ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยการรับมรดกหรือโดยการให้โดยเสน่หา เพราะฉะนั้นบ้านและที่ดินดังกล่าวจึงตกเป็นของพ่อเพียงคนเดียว ซึ่งไม่เกี่ยวกับแม่ (ภรรยาเก่า) ดังนั้นเมื่อปู่ย่าตายลง ทรัพย์สินจึงตกเป็นมรดก เมื่อพ่อได้รับมรดกดังกล่าวก็กลายเป็นสินส่วนตัวของพ่อ เมื่อพ่อมีชีวิตอยู่ก็มีสิทธิที่จะจำหน่ายจ่ายโอนไปเมื่อใดก็ได้ เมื่อภริยาใหม่ได้ไป เราจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องคืนแต่อย่างใดครับ”

source: ทนายพร

Share on: