ฟ้องหย่า

แก้ไขล่าสุด วันที่ 16th August, 2023 at 07:52 pm

ตามกฎหมายไทย การหย่าร้างเป็นกระบวนการทางกฎหมายที่ยุติสถานะการเป็นสามีและภรรยาของคู่สมรสคู่หนึ่ง การหย่าร้างสามารถเกิดขึ้นได้ 2 ทาง คือ

  1. การหย่าร้างโดยความยินยอมของทั้งสองฝ่าย
  2. การหย่าร้างโดยศาลพิพากษา

การหย่าร้างโดยความยินยอมของทั้งสองฝ่าย สามารถทำได้โดยคู่สมรสทั้งสองฝ่ายยื่นคำร้องขอหย่าร้างต่อศาลพร้อมคำร้องขอให้ศาลพิพากษาให้หย่าร้าง โดยคู่สมรสทั้งสองฝ่ายต้องแสดงหลักฐานว่าทั้งสองฝ่ายได้ตกลงที่จะหย่าร้างกันโดยสมัครใจและไม่มีเหตุใดที่จะขัดขวางการหย่าร้าง

การหย่าร้างโดยศาลพิพากษา สามารถทำได้ในกรณีที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยินยอมที่จะหย่าร้าง หรือในกรณีที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีเหตุที่จะขอให้ศาลพิพากษาให้หย่าร้าง เช่น สามีหรือภริยากระทำการอันเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการฟ้องหย่าร้าง ได้แก่

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1474-1510
  • พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2558
Share on: