ภาษีที่ดิน 3จังหวัดชายแดนภาคใต้

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 09:14 pm

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

  1. ภาษีที่ดิน
  2. ภาษีสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดิน คำนวณจากเนื้อที่ของที่ดินและอัตราภาษีที่ดิน ซึ่งอัตราภาษีที่ดินจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ภาษีสิ่งปลูกสร้าง คำนวณจากเนื้อที่ของสิ่งปลูกสร้างและอัตราภาษีสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งอัตราภาษีสิ่งปลูกสร้างจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเภทของสิ่งปลูกสร้าง

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ เจ้าของที่ดิน เจ้าของสิ่งปลูกสร้าง และผู้ครอบครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีภายใน 30 วันนับจากวันครบกำหนดยื่นแบบแสดงรายการภาษี

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นภาษีที่มีความสำคัญต่อการระดมรายได้ของท้องถิ่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา สาธารณสุข การคมนาคม และสาธารณูปโภคต่าง ๆ

สำหรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) มีข้อกฎหมายพิเศษบางประการ ดังนี้

  • อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จะต่ำกว่าอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่อื่น ๆ
  • ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถผ่อนชำระได้ 2 งวด
  • ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถชำระภาษีผ่านระบบ e-tax ของกรมสรรพากรได้

ข้อกฎหมายพิเศษดังกล่าวมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

Share on: