มอบอาวุธปืนให้หลวง

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 08:22 pm

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการมอบอาวุธปืนให้หลวง

  • พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2539
  • ระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การมอบอาวุธปืนให้หลวง พ.ศ. 2554

ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2539 บุคคลใดประสงค์จะมอบอาวุธปืนให้หลวงต้องยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนท้องที่ที่อาวุธปืนนั้นตั้งอยู่ โดยแนบเอกสารหลักฐานต่างๆ ดังนี้

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอาวุธปืน
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอาวุธปืน
  • สำเนาใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนของผู้มอบอาวุธปืน
  • อาวุธปืนที่จะมอบให้หลวง

เมื่อนายทะเบียนท้องที่ได้รับคำร้องแล้ว จะตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ และตรวจสอบอาวุธปืน หากถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะออกใบรับมอบอาวุธปืนให้หลวง

อาวุธปืนที่มอบให้หลวงจะถูกส่งมอบให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อดำเนินการทำลายต่อไป

Share on: