มีปัญหากับบ้านข้างเคียง ถูกคุกคาม

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 08:27 pm

หากคุณมีปัญหากับบ้านข้างเคียงและถูกคุกคาม คุณสามารถใช้กฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิของคุณได้

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “บุคคลใดก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นโดยละเมิดกฎหมายก็ดี โดยประมาทเลินเล่อก็ดี หรือโดยจงใจก็ดี ท่านว่าบุคคลนั้นต้องรับผิดในความเสียหายนั้น”
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 397 กำหนดว่า “ผู้ใดทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญโดยการส่งเสียง กลิ่น แสง รังสี ความร้อน ฝุ่นละออง สิ่งปฏิกูล หรืออื่น ๆ อันเป็นเหตุให้ได้รับความเดือดร้อนรำคาญแก่ร่างกาย อนามัย ทรัพย์สิน หรือสิทธิs ของผู้นั้น ผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญ”

หากบ้านข้างเคียงของคุณก่อให้เกิดความเสียหายแก่คุณ คุณอาจฟ้องร้องต่อศาลเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายได้ หากคุณถูกบ้านข้างเคียงคุกคาม คุณอาจแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานตำรวจได้

Share on: