มีปัญหาค่าเช่ากับโกดัง ไม่ให้เอาเครื่องจักรออก

กรณีผู้เช่าเครื่องจักรของบริษัทคุณมีปัญหาค่าเช่ากับโกดัง โกดังไม่ให้เอาเครื่องจักรออกจากโกดัง สามารถทำได้ดังนี้

  1. ตรวจสอบสัญญาเช่า โดยดูว่าสัญญาเช่ามีข้อตกลงเกี่ยวกับเงื่อนไขการเช่าและการยกเลิกสัญญาอย่างไร หากสัญญาเช่ากำหนดให้ผู้เช่าต้องชำระค่าเช่าให้ครบถ้วนก่อนจึงจะสามารถยกเลิกสัญญาได้ ผู้เช่าจะต้องชำระค่าเช่าให้ครบถ้วนก่อนจึงจะสามารถเอาเครื่องจักรออกจากโกดังได้
  2. เจรจากับโกดัง โดยผู้เช่าสามารถเจรจากับโกดังเพื่อขอผ่อนชำระค่าเช่า หรือขอยกเลิกสัญญาเช่าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยอาจเสนอให้โกดังลดค่าเช่า หรือชดเชยค่าเสียหายให้กับโกดัง
  3. ฟ้องร้องโกดัง หากเจรจากับโกดังไม่สำเร็จ ผู้เช่าสามารถฟ้องร้องโกดังต่อศาลเพื่อขอยกเลิกสัญญาเช่า โดยศาลจะพิจารณาพิพากษาตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

แนวทางการเจรจากับโกดัง ดังนี้

  • แสดงความบริสุทธิ์ใจและเจตนาที่จะชำระค่าเช่า โดยอาจเสนอให้โกดังผ่อนชำระค่าเช่า หรือขอยกเลิกสัญญาเช่าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยอาจเสนอให้โกดังลดค่าเช่า หรือชดเชยค่าเสียหายให้กับโกดัง
  • อธิบายถึงปัญหาที่เกิดขึ้นที่ทำให้ไม่สามารถชำระค่าเช่าได้ เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ หรือปัญหาการขาดทุนในธุรกิจ
  • เสนอแนวทางในการแก้ไข เช่น เสนอให้โกดังผ่อนชำระค่าเช่า หรือขอยกเลิกสัญญาเช่าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

หากเจรจากับโกดังไม่สำเร็จ แนวทางการฟ้องร้องโกดัง ดังนี้

  • รวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเช่าเครื่องจักร เช่น สัญญาเช่า ใบเสร็จค่าเช่า หลักฐานการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เช่ากับโกดัง เป็นต้น
  • ปรึกษาทนายความเพื่อขอคำแนะนำในการฟ้องร้อง

โดยสรุปแล้ว กรณีผู้เช่าเครื่องจักรของบริษัทคุณมีปัญหาค่าเช่ากับโกดัง โกดังไม่ให้เอาเครื่องจักรออกจากโกดัง ผู้เช่าสามารถดำเนินการได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น โดยควรพิจารณาถึงแนวทางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตนเอง

Share on: