มีหนังสือขอรังวัดที่ดินใหม่อีกครั้ง จากกรมที่ดิน

แก้ไขล่าสุด วันที่ 15th August, 2023 at 11:01 am

กรมที่ดินมีหนังสือแจ้งถึงเจ้าของที่ดินว่าจะมีการรังวัดที่ดินใหม่อีกครั้ง สาเหตุของการรังวัดใหม่ในครั้งนี้ อาจเป็นเพราะที่ดินมีการเปลี่ยนแปลง เช่น มีการสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างขึ้นใหม่ หรือมีการถมดินเพิ่ม เจ้าของที่ดินควรให้ความสำคัญกับหนังสือแจ้งนี้และดำเนินการตามขั้นตอนที่กรมที่ดินกำหนด เพื่อป้องกันปัญหาการบุกรุกที่ดินหรือปัญหาอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ขั้นตอนในการรังวัดที่ดินใหม่อีกครั้ง ดังนี้

  1. เจ้าของที่ดินควรติดต่อสำนักงานที่ดินในพื้นที่ที่ที่ดินตั้งอยู่ เพื่อขอรับหนังสือแจ้งการรังวัดที่ดินใหม่อีกครั้ง
  2. เจ้าของที่ดินควรอ่านหนังสือแจ้งการรังวัดที่ดินใหม่อีกครั้งให้ละเอียด และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กรมที่ดินกำหนด
  3. เจ้าของที่ดินควรนำหลักฐานต่างๆ เช่น สำเนาโฉนดที่ดิน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ฯลฯ ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานที่ดิน
  4. เจ้าของที่ดินควรชำระค่าธรรมเนียมการรังวัดที่ดินใหม่อีกครั้ง
  5. เจ้าของที่ดินควรรอรับหนังสือแจ้งผลการรังวัดที่ดินใหม่อีกครั้งจากสำนักงานที่ดิน

หากเจ้าของที่ดินมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสำนักงานที่ดินในพื้นที่ที่ที่ดินตั้งอยู่

Share on: