มีหมายเป็นพยานจากตำรวจส่งมาถึงบ้าน

หากได้รับหมายเป็นพยานจากตำรวจส่งมาถึงบ้าน จากสถานที่ที่เราไม่เคยไป อันดับแรกควรตรวจสอบหมายเรียกให้ละเอียดว่า ระบุชื่อเราถูกต้องหรือไม่ ระบุสถานที่ที่เราไม่เคยไปถูกต้องหรือไม่ หากถูกต้องแล้ว ขั้นตอนต่อไปมีดังนี้

  1. ติดต่อพนักงานสอบสวน

ควรติดต่อพนักงานสอบสวนที่ออกหมายเรียก เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น เหตุใดจึงเรียกเราไปเป็นพยาน เรามีข้อมูลอะไรที่จะเป็นประโยชน์ต่อการสอบสวนหรือไม่ เป็นต้น

  1. เตรียมเอกสารหลักฐาน

หากเรามีเอกสารหลักฐานใดๆ ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการสอบสวน เช่น เอกสารการเดินทาง เอกสารการติดต่อสื่อสาร เป็นต้น ควรเตรียมเอกสารดังกล่าวไปด้วย

  1. ไปพบพนักงานสอบสวน

เมื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติมแล้ว ควรไปพบพนักงานสอบสวนตามวันและเวลานัดหมาย โดยควรไปพบพร้อมทนายความ หากไม่มีทนายความสามารถขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย เช่น ศูนย์ช่วยเหลือสิทธิมนุษยชน หรือมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ เป็นต้น

หากเราไปพบพนักงานสอบสวนแล้ว พนักงานสอบสวนอาจขอให้เราให้ปากคำเป็นพยาน ซึ่งเราควรให้ปากคำตามความเป็นจริงและสุจริตใจ โดยไม่ควรตอบคำถามเกินขอบเขตความรู้ของเรา หากไม่แน่ใจว่าจะตอบคำถามอย่างไร ควรปรึกษาทนายความก่อนตอบคำถาม

ทั้งนี้ หากเราไม่ได้รับหมายเรียกเป็นพยาน แต่ถูกตำรวจเรียกไปพบหรือสอบปากคำ เราควรขอดูหมายเรียกก่อน หากไม่มีหมายเรียก หรือหากหมายเรียกนั้นไม่ถูกต้อง เราก็มีสิทธิปฏิเสธการไปพบหรือสอบปากคำได้

ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับกรณีที่ได้รับหมายเป็นพยานจากตำรวจ

  • ควรเก็บรักษาหมายเรียกไว้เป็นหลักฐาน
  • หากเราไม่สามารถไปตามหมายเรียกได้ ควรแจ้งพนักงานสอบสวนล่วงหน้า
  • หากเราถูกเรียกไปพบหรือสอบปากคำโดยไม่มีหมายเรียก ควรขอดูหมายเรียกก่อน หากไม่มีหมายเรียก หรือหากหมายเรียกนั้นไม่ถูกต้อง เราก็มีสิทธิปฏิเสธการไปพบหรือสอบปากคำได้
  • ควรปรึกษาทนายความเพื่อขอคำแนะนำในการดำเนินการต่อไป
Share on: