มีโรงงานตั้งในบริเวณพื้นที่สีเขียว

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 07:47 pm


โรงงานที่ตั้งในบริเวณพื้นที่สีเขียว ถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายผังเมือง

ซึ่งกำหนดให้พื้นที่สีเขียวเป็นพื้นที่สงวนไว้สำหรับสาธารณประโยชน์ เช่น สวนสาธารณะ สนามกีฬา ป่าไม้ เป็นต้น โรงงานที่ตั้งในบริเวณพื้นที่สีเขียวอาจก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ น้ำ และเสียงรบกวน รวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

  • พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2522
  • พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
  • พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
  • พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายผังเมืองอาจถูกลงโทษด้วยบทลงโทษทางอาญา เช่น จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ โรงงานอาจถูกสั่งปิดกิจการและรื้อถอนอีกด้วย

หากพบเห็นโรงงานที่ตั้งในบริเวณพื้นที่สีเขียว คุณสามารถแจ้งเบาะแสไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เทศบาล อบต. หรือกรมควบคุมมลพิษ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

Share on: