มูลค่าหลักทรัพย์เกินจำนอง ต้องการกันส่วนแบ่งแยกโฉนด ติดจำนอง ธ.ก.ส. อยู่

หากมูลค่าหลักทรัพย์เกินจำนอง และต้องการกันส่วนแบ่งแยกโฉนดที่จำนองไว้กับ ธ.ก.ส. สามารถทำได้โดยทำหนังสือแจ้งความประสงค์ขอกันส่วนแบ่งแยกโฉนดไปยัง ธ.ก.ส. โดยหนังสือแจ้งความประสงค์ดังกล่าวต้องระบุรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

 • ชื่อ ที่อยู่ เลขบัตรประชาชน ของผู้ขอกันส่วนแบ่งแยกโฉนด
 • ชื่อ ที่อยู่ เลขบัตรประชาชน ของผู้ร่วมจำนอง (ถ้ามี)
 • เลขที่โฉนดที่ดินที่ต้องการกันส่วนแบ่งแยก
 • ส่วนแบ่งแยกที่ต้องการ
 • วัตถุประสงค์ในการกันส่วนแบ่งแยก

เมื่อ ธ.ก.ส. ได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์ขอกันส่วนแบ่งแยกโฉนดแล้ว จะดำเนินการพิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้

 • มูลค่าหลักทรัพย์ที่ขอกันส่วนแบ่งแยกต้องไม่น้อยกว่าภาระหนี้ที่ยังคงเหลือ
 • เจ้าของทรัพย์จะต้องนำเงินมาชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

หากธ.ก.ส. อนุมัติให้กันส่วนแบ่งแยกโฉนด เจ้าของทรัพย์จะต้องนำเงินมาชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมการขอกันส่วนแบ่งแยกโฉนด ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนแยกโฉนด เป็นต้น จากนั้น ธ.ก.ส. จะดำเนินการจดทะเบียนแยกโฉนดให้

ขั้นตอนการขอกันส่วนแบ่งแยกโฉนดที่จำนองไว้กับ ธ.ก.ส. มีดังนี้

 1. เตรียมเอกสารต่างๆ ดังนี้
  • หนังสือแจ้งความประสงค์ขอกันส่วนแบ่งแยกโฉนด
  • สำเนาโฉนดที่ดิน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
  • สำเนาหนังสือรับรองการหย่า (ถ้ามี)
  • สำเนาหนังสือรับรองการเป็นบุตร (ถ้ามี)
  • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 2. นำเอกสารต่างๆ ไปยื่นที่ ธ.ก.ส. สาขาที่จำนองทรัพย์
 3. ธ.ก.ส. จะพิจารณาอนุมัติ
 4. หากธ.ก.ส. อนุมัติให้กันส่วนแบ่งแยกโฉนด เจ้าของทรัพย์จะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 5. ธ.ก.ส. จะดำเนินการจดทะเบียนแยกโฉนดให้

ทั้งนี้ เจ้าของทรัพย์ควรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจาก ธ.ก.ส. สาขาที่จำนองทรัพย์

Share on: