ยกที่ดินเพื่อทำทางเดินสาธารณะ จะยกเลิก

แก้ไขล่าสุด วันที่ 16th August, 2023 at 07:45 pm


ในการยกที่ดินทำทางเดินสาธารณะ คุณต้องยื่นคำร้องต่อศาล โดยคำร้องของคุณจะต้องระบุรายละเอียดต่อไปนี้:

  • ที่ตั้งของที่ดินที่จะยก
  • ขนาดของที่ดินที่จะยก
  • วัตถุประสงค์ของที่ดินที่จะยก (เช่น เพื่อใช้เป็นทางเดินสาธารณะ)
  • หลักฐานว่าที่ดินที่จะยกนั้นไม่ได้ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

เมื่อคุณยื่นคำร้องแล้ว ศาลจะพิจารณาคำร้องของคุณและอาจสั่งให้ยกที่ดินนั้นทำทางเดินสาธารณะได้ หากศาลสั่งให้ยกที่ดินนั้นทำทางเดินสาธารณะ ที่ดินนั้นจะตกเป็นของหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบดูแลทางเดินสาธารณะนั้น

ข้อกฎหมายอ้างอิงสำหรับการยกที่ดินทำทางเดินสาธารณะคือประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 มาตรา 172 ซึ่งระบุว่า “ที่ดินที่ราษฎรได้อุทิศให้กระทรวงคมนาคมหรือเทศบาลเพื่อใช้เป็นถนน ทางหลวง ทางรถไฟ หรือทางเดินสาธารณะ ที่ดินนั้นให้เป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงคมนาคมหรือเทศบาลแล้วแต่กรณี”

Share on: