ยกที่ดินให้วัด โดนเรียกเก็บภาษีที่ดิน

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 07:54 pm


ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทุกแปลงต้องเสียภาษีที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่ ยกเว้นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เพื่อศาสนาหรือการศึกษา แต่วัดที่ใช้ประโยชน์จากที่ดินที่ได้รับยกให้ จะต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ตามมาตรา 76 แห่งประมวลรัษฎากร

ดังนั้น หากท่านยกที่ดินให้วัด ที่ดินที่วัดได้รับยกให้ก็จะต้องทำเรื่องขอยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับกรมที่ดิน และกรมที่ดินจะออกหนังสือรับรองการยกเว้นภาษีให้แก่วัด หนังสือรับรองการยกเว้นภาษีนี้มีอายุ 5 ปี และวัดจะต้องยื่นขอต่ออายุทุก 5 ปี

หากวัดไม่ยื่นขอต่ออายุหนังสือรับรองการยกเว้นภาษีที่ดิน ทางวัดจะต้องเสียภาษีที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่ตามปกติ.

Share on: