ยกที่ดินให้เป็นที่สาธารณะ

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 09:06 pm

พระราชบัญญัติการรังวัดที่ดิน พ.ศ. 2474

กำหนดให้เจ้าของที่ดินที่ประสงค์จะยกที่ดินให้เป็นสาธารณประโยชน์ต้องเสียค่ารังวัดตามอัตราที่กำหนด โดยค่ารังวัดนี้ถือเป็นค่าตอบแทนสำหรับค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน ซึ่งรวมถึงค่าจ้างช่างรังวัด ค่ายานพาหนะ ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงค่าวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ

แม้ว่าเจ้าของที่ดินจะยกที่ดินให้เป็นสาธารณประโยชน์ แต่ที่ดินนั้นก็ยังถือเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่ดินอยู่ ซึ่งหมายความว่าเจ้าของที่ดินยังคงมีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่สำหรับที่ดินแปลงดังกล่าวอยู่ นอกจากนี้ เจ้าของที่ดินยังอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยกที่ดินให้เป็นสาธารณประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนที่ดิน ค่าธรรมเนียมการออกโฉนดที่ดิน เป็นต้น

Share on: